Stadgar för Svenska rasklubben för Perro Sin Pelo Del Perú och Xoloitzcuintle

Svenska rasklubben för Perro Sin Pelo Del Peru och Xoloitzcuintle ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i rasklubben ingående raserna.


Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens (SSUK) stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSUK eller SKK utfärdade regler och riktlinjer. 


Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara likalydande. Rasklubbens stadgar ska fastställas av SSUK.


I d en mån stadgar för rasklubben strider mot SSUKs eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.